Til hovedinnhold

25.04.24

Temperaturen øker i kampen om Dammyrveien

Høyre og Arbeiderpartiet i Lørenskog har ikke bestemt seg når det gjelder den omstridte Dammyrveien i Østmarka, men flere andre partier er kritiske. Både Partiet Sentrum, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre vil heller sende saken i retur og kreve en reguleringsplan.

Delte meninger om Dammyrveien blant politikerne i Lørenskog. Fra venstre: Kathrine Østbye (SP), Kanwal Suleman (Sentrum), Cato Ruud (FrP), Per Ivar Løkken (Rødt), Lisa Kara Frøyland (MDG), Nancy Gogstad (SV), Knut Berg (H), Anita Patel (Ap), Dan Levi Hykkerud (KrF) og Bjørn Gran (V). Foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

Delte meninger om Dammyrveien blant politikerne i Lørenskog. Fra venstre: Kathrine Østbye (SP), Kanwal Suleman (Sentrum), Cato Ruud (FrP), Per Ivar Løkken (Rødt), Lisa Kara Frøyland (MDG), Nancy Gogstad (SV), Knut Berg (H), Anita Patel (Ap), Dan Levi Hykkerud (KrF) og Bjørn Gran (V). Foto: Bjarne Røsjø, Østmarkas Venner.

Losby Bruk har søkt Lørenskog kommune om å bygge en nesten fire kilometer lang skogsbilvei i et nærmest uberørt område øst for Elvåga i Østmarka, og planene har utløst sterk motstand. Når den såkalte Dammyrveien kommer til behandling i kommunestyret i Lørenskog i løpet av mai, kommer debatten antakelig til å dreie seg om et teknisk spørsmål: Skal vi godkjenne veisøknaden i tråd med kommunedirektørens forslag, eller sende saken tilbake til Losby og kreve en reguleringsplan?

Lørenskog Venstre hadde invitert til folkemøte på Solheim skole 24. april. I løpet av den avsluttende paneldebatten ble det klart at Senterpartiet (Sp) og Fremskrittspartiet (Frp) kan stemme for en godkjenning av veiplanene, mens Høyre og Arbeiderpartiet (Ap) ikke har bestemt seg ennå. De andre partiene i kommunestyret sier allerede nå at de kommer til å be om en reguleringsplan med en ordentlig utredning, før de eventuelt kan si nei eller ja til Losby Bruks planer om å bygge skogsbilvei på østsiden av Elvåga.

Se ØVs referat fra de faglige innleggene på folkemøtet: – Skiløyper i Oslomarka krever reguleringsplan, men ikke skogsbilveier

Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Losby Bruk ønsker å bygge en svær skogsvei i et område øst for Elvåga og mener at det stort sett er kulturskog her. Østmarkas Venner mener derimot at Losby Bruk «underdriver» naturverdiene kraftig. Foto: Lars Lindland.

Sp-politikeren møter folk på skogsveiene

Kathrine Østbye representerer SP i kommunestyret. Hun mente at kommunedirektøren har gjort en god og grundig jobb, og partiet vil derfor støtte hans anbefaling. – Dammyrveien vil ikke berøre områder med kjente miljøverdier, sa hun.

Hun mente også at skogsbilveiene vil gi flere brukergrupper adgang til marka, og at skogsbilveien faktisk er ganske så populære. – Jeg møter folk på veiene i Losbymarka, jeg møter dem ikke på blåstiene i skauen, sa Østbye.

Kanwal Suleman fra Partiet Sentrum mente det er viktig å vurdere hensynet til natur og miljø opp mot hva som gir mest mulig økonomisk gevinst for Losby Bruk. Hun støttet derfor tanken om å kreve en reguleringsplan. – Jeg har ikke inntrykk av at kommunedirektørens saksframlegg gir tilstrekkelig grunnlag for å fatte et godt vedtak, sa hun.

Cato Ruud fra FrP minte om at hans parti hadde stemt imot Lørenskogs kommuneplan i sin helhet. – Vi vil ta mye hensyn til eiersiden og drift av skogen. Vi har også veldig mye sans for at de som driver skogbruk er glad i skogen og prøver å gjøre ting på en fornuftig måte, sa Ruud.

Folkemøtet på Solheim skole i Lørenskog var godt besøkt.

Folkemøtet på Solheim skole i Lørenskog var godt besøkt.

MDG og Rødt vil ha reguleringsplan

Per Ivar Løkken fra Rødt gjorde det klart at hans parti kommer til å si nei til saksframlegget fra kommunedirektøren. – Vi vil heller stemme for et endringsforslag som går ut på å kreve en reguleringsplan, sa Løkken.

Lisa Kara Frøyland fra MDG mente det var veldig spennende at møtet foregikk på en skole, fordi det er barna som er framtida. Det som blir avgjort i kommunestyret i denne saken, vil få konsekvenser for kommende generasjoner.

– I MDG ønsker vi å videreføre en lang tradisjon med å drive skogbruk, men kommunedirektørens forslag ser ut til å bære preg av feil lovanvendelse. Jeg føler at det viktigste er å se til plan- og bygningsloven og gå for et forslag om å kreve en reguleringsplan, sa Frøyland.

SV-politikeren hilste fra tretåspetten

Nancy Gogstad fra SV hilste fra den sjeldne tretåspetten, som er «nær truet» i Rødlista for arter. Tretåspetten bor nettopp i området der Losby Bruk ønsker å bygge en svær snuplass i skogen, og kommer derfor til å bli hjemløs. SV har foreslått å kreve en reguleringsplan helt siden denne saken kom på agendaen, fortalte hun.

Gogstad hadde liten tillit til Losby Bruks fremstilling av saken, som gikk ut på at veien var nødvendig for å drive et hensynsfullt skogbruk.

– Jeg har mest kjennskap til skogsbilveiene i Østerdalen, og der har jeg sett noen groteske eksempler. Jeg tror ikke at aksjeselskapene i Østmarka er mer nennsomme enn «bønda» i Østerdalen. Det er kraftige inngrep vi snakker om, ikke idylliske inngrep som de Losbys Erling Bergsaker viste i sin presentasjon. Jeg har stor respekt for folk som eier og driver skogen, men her er det flere hensyn å ta, sa Gogstad.

Foto av tretåspetten: Matti Sopajärvi, Flickr/Wikipedia.

Nancy Gogstad fra SV trakk fram den sjeldne tretåspetten, som bor nettopp der Losby Bruk har lyst til å lage en stor snuplass i skogen. Foto: Matti Sopajärvi, Flickr/Wikipedia

Nancy Gogstad fra SV trakk fram den sjeldne tretåspetten, som bor nettopp der Losby Bruk har lyst til å lage en stor snuplass i skogen.

Høyre kan avgjøre saken, men har ikke bestemt seg

Knut Berg fra Høyre leder Lørenskogs utvalg for miljø, samferdsel og tekniske saker, som etter planen skal behandle saken om Dammyrveien 2. mai. Deretter skal saken til formannskapet 8. mai, før den avgjøres i kommunestyret 15. mai. Høyres standpunkt i denne saken blir viktig: Partiet har 16 av de 47 representantene i Lørenskogs kommunestyre og kan avgjøre saken hvis de får med seg seks representanter fra andre partier.

– Har vi tatt nok hensyn til naturmangfoldet? Det er en sak vi skal diskutere på Høyres gruppemøte mandag 29. april. Vi må jobbe mer med denne saken før vi kommer til en endelig konklusjon, sa Berg. Han takket også Østmarkas Venner for alt arbeidet de har lagt ned i saken, for å få fram sine synspunkter. – Det veier også tungt, sa Berg.

Ulrika Jansson fra Norsk Institutt for Naturforskningen innledet folkemøtet med å snakke om et fremtidsrettet skogbruk. Foto: Bjarne Røsjø.

Ulrika Jansson fra Norsk Institutt for Naturforskningen innledet folkemøtet med å snakke om et fremtidsrettet skogbruk. Foto: Bjarne Røsjø.

Ap-politiker var bekymret for kostnadene

Anita Patel er Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret og sitter i utvalget som Knut Berg leder, og fortalte at hennes parti ikke har landet i denne saken. Det gjør de på medlemsmøte 29. april. Hun er blant annet stolt av hvordan Lørenskog har forvaltet markalova og tatt vare på landbruksområder.

– Vi har bygd tett og kompakt i en forholdsvis liten byggesone, resten er skau og landbruk. Vi skal ha et medlemsmøte på mandag, og jeg er veldig spent på debatten i mitt eget parti. Jeg tror det er delte meninger i partiet, sa Patel, og tilføyde at det høres fornuftig å kreve en reguleringsplan. Men først ville hun vite hva det vil medføre av kostnader for Losby Bruk.

KrF og V foretrekker en reguleringsplan

Dan Levi Hykkerud fra KrF fortalte at hans parti ikke har konkludert bastant mot veien.

– Dette er jo ikke et spørsmål om bare vei; Losby skal jo også drive hogst i området. Jeg tror det er klokt å kreve en reguleringsplan i området, da kan vi fatte en avgjørelse på vegne av Lørenskogs befolkning, og naturen, på en sikrere grunn.

Bjørn Gran fra V mente at kommunedirektørens saksframlegg er svakt og ensidig, fordi miljøkvalitetene ikke er godt nok ivaretatt. Hans parti kan derfor tenke seg å gå inn for en reguleringsplan. Han var spesielt kritisk til Losby Bruks utsagn om at man ikke kan kjøre tømmerbiler over demningen ved Mariholtet av rene økonomiske grunner.

– Det er ikke et sterkt nok argument, mente Gran.

Dette kartet er hentet fra kommunedirektørens saksframlegg og viser omfanget av veien og den planlagte hogsten i området.

Dette kartet er hentet fra kommunedirektørens saksframlegg og viser omfanget av veien og den planlagte hogsten i området.

– Ingen andre næringer kan skylde på kostnader

Etter paneldebatten ble det tid til spørsmål og kommentarer fra salen. En av tilhørerne hadde reagert på Ap-politikeren Anita Patels bekymring for hvilke kostnader en reguleringsplan ville medføre for Losby Bruk.

– Det er en god del penger i skognæringen. En hvilken som helst annen næring som har lyst til å for eksempel sette opp et bygg, ville bli ledd av hvis de påstod at de ikke hadde råd til å utarbeide en reguleringsplan. Det argumentet er derfor irrelevant i denne saken, mente tilhøreren.

Det kom også en oppfordring til de politikerne som ikke hadde bestemt seg ennå, fordi de var usikre på enkelte momenter.

– Alle de tingene dere nå sitter og er usikre på, vil bli besvart hvis dere ber om en reguleringsplan, lød oppfordringen fra salen.