Til hovedinnhold

Skogbruk og hogst

Et nesten komplett styre i Østmarkas Venner, foran tuntreet på Sandbakken.

Stem på Østmarka i år!

I skrivende stund venter vi på at nasjonalparken og vernet av friluftslivsområder skal legge en...
Les mer
Sommerfugl og humle på samme tistel

Ny handlingsplan for biologisk mangfold:
– Fantastisk gode nyheter for naturen i Oslo

Oslo kommunes nye handlingsplan for biologisk mangfold inneholder en rekke grep for å redde artsmangfoldet...
Les mer
Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Fem partier i Lørenskog sier allerede nei til Losby Bruks «monstervei» i Østmarka

Losby Bruk vil bygge en svær skogsbilvei i Østmarka, i et nær uberørt område mellom...
Les mer
OBOS vil også hogge i åsen vest for Lintjern og kraftlinja. Foto: Østmarkas Venner

Voksende protest mot OBOS-hogsten i Lørenskog

Protestene vokser mot OBOS BBLs planlagte flatehogst i Lørenskog. Planene har satt sinnene til lokalbefolkningen...
Les mer
Fjerdingbyputten skal legges nesten fem meter under vann, ifølge reguleringsplanen. Foto: Bjarne Røsjø

Hva mener partiene i Rælingen om oppdemming av Fjerdingbyputten og stor skogsbilvei gjennom Brudalen?

Rælingen kommune planlegger bygging av en bred skogsbilvei gjennom Brudalen. I tillegg skal Fjerdingbyputten demmes...
Les mer
Fra Dammyrveiens trasé planlagte trasé sør for Kavlebrumyra. Her skal det sprenges en ca. 6 meter bred trasé i åssiden, noe som vil resultere i store fjellskjæringer og steinfyllinger over en distanse på vel 600 meter. Foto: Lars Lindland.

Hva mener partiene i Lørenskog om bygging av Dammyrveien i Østmarka?

Losby Bruk AS har søkt om å få bygge en massiv skogsbilvei i et naturskjønt...
Les mer
OBOS BBL vil flatehogge 100 dekar fordelt på ni bestander. Ett av bestandene ligger vest for og inntil turveien fra Ekerud mot Lintjern (til høyre i bildet). Foto: Østmarkas Venner.

Landbrukskontoret skjerpet kravene til OBOS-hogst i Lørenskog

Østmarkas Venner og NOA har fått delvis medhold i en klage på en hogst OBOS...
Les mer
Slik så det ut i Brudalen i midten av mai, før ØV sendte en skarp klage til Landbrukskontoret. Foto: Privat

Viktig skiløype og blåsti ble rasert av hogster i Rælingen

Østmarkas Venner klagde 2. juni til Landbrukskontoret på tilstandene i Brudalsveien i Rælingen, etter at...
Les mer
Gamle trær og døende ved er hjem for mange arter av insekter, sopp og lavarter. Når gammelskogen hogges i stadig flere områder, kan slike arter bli utryddet.

Seks hogster i Losby-skogen er stoppet inntil videre

Det regionale landbrukskontoret for tre Østmarka-kommuner har inntil videre stanset seks hogster i Losby-skogen. Årsaken...
Les mer

Hendelsesforløpet fram mot den ulovlige veien ved Lutvann

Østmarkas Venner har nå fått innsyn i prosessen som førte til bygging av en ulovlig...
Les mer

Forsvarsbygg bygde ulovlig vei ved Lutvann

Forsvarsbygg skylder på en entreprenør og lover å fjerne en ulovlig bygd vei innenfor markagrensa...
Les mer
Skogsmåsan er en av de største og mest intakte myrene i Østmarka – og må vernes for ettertiden. Foto: Espen Bratlie.

Neida, markaloven beskytter ikke Østmarka godt nok

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte 14. oktober 2022 et forslag om å verne en...
Les mer

Oslo har kjøpt skog ved Ulvenseter og Godlia

Oslo kommune har kjøpt et skogområde på ca. 50 mål ved Ulvenseter og et område...
Les mer

– Skogbruket – den største trusselen mot artsmangfold i Norge?

– Skogbruksnæringen er noe for seg selv. Ingen andre næringer i landet kan gjennomføre like...
Les mer

– Naturverdiene i skogen kartlegges av næringsinteressene

– Myndighetene har overlatt ansvaret for å kartlegge naturverdiene i skogen til næringen, som har...
Les mer

Børter-hogsten er ferdig etterforsket

Enebakk kommune anmeldte i oktober 2021 en hogst i Børterskogen, etter at Østmarkas Venner hadde...
Les mer

Enebakk kommune anmelder hogst i Børter-skogen

Østmarkas Venner har bedt Enebakk kommune undersøke om flere hogster i Børter-skogen var lovlige. Nå...
Les mer

Når skal rasering av naturskogen ta slutt?

Ved Ulvenseter på Haukåsen har en privat skogeier valgt å meie ned en 95 år...
Les mer

Rælingens ordfører hørte på ønsker om mer samarbeid i skogen

Både Østmarkas Venner, Rælingen friluftsråd og Midtre Rælingen Vel har kritisert hogsten i en mye...
Les mer

Sterke reaksjoner på ny hogst i Rælingen

Østmarkas Venner er svært kritiske til hogsten av en 100 år gammel, opplevelsesrik naturskog i...
Les mer

ØV vil undersøke om Børter-hogst er ulovlig

Flere turgåere har klagd til Østmarkas Venner på en hogst i den nordøstre delen av...
Les mer

– Den gamle skogen og et vell av arter ligger tynt an i Norge

Den gamle skogen ligger tynt an i Norge, og dermed også et vell av arter....
Les mer

Skarpe reaksjoner på egoistisk oppførsel i Østmarka

Det ble stor pågang av turfolk i Østmarka etter at korona-pandemien rammet Norge, og det...
Les mer

Mot lysere tider i Østmarka

Året 2020 vil gå inn i historien som et krevende år for menneskeheten. Utover vinteren...
Les mer

Gråter over hogst av gammel og opplevelsesrik nærskog i Rælingen

Østmarkas Venner er sterkt kritisk til hogsten av 117 år gammel granskog som nå foregår...
Les mer

Slaget om skogbruket i Oslomarka står nå

Da markaloven ble vedtatt våren 2009 var skogbruket unntatt fra loven. Nå har Landbruks- og...
Les mer

Hurra for hester og skogskarer i Lutdalen

Denne høsten har turgåere opplevd skogsarbeid fra gamle dager i Lutdalen. De to skogskarene Jon...
Les mer

Østmarkas Venner krever stopp i pågående hogst ved Søndre Dal

Østmarkas Venner er blitt varslet fra flere av våre medlemmer om en svært uønsket hogst...
Les mer

Hogst Haukåsen

Området rundt radaren på Haukåsen er nå blitt en eneste stor hogstflate hvor så å...
Les mer